Our Company


WHAT WE DO

PROPUMPS ผู้จำหน่ายปั๊มน้ำ หรือเครื่องสูบน้ำอุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องสูบของไหลที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้แก่ น้ำดื่ม,น้ำใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร,น้ำผลไม้,น้ำเสียและเคมี ที่อยู่ในรูปของไหล เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ได้แก่

  • โรงงานอุตสาหรรมประเภทต่าง ๆ (Industrial End User)
  • ผู้ใช้งานโดยทั่วไป (End User)
  • ผู้รับเหมา (Contractor)
  • ผู้ติดตั้งเครื่องจักร (Installer)
  • ผู้ประกอบเครื่องจักรในยี่ห้อของตนเอง หรือ รับจ้างประกอบ (Original Equipment Manufacturing)
  • ผู้ออกแบบ (Designer)
  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้านต่างๆ (Specialist installer)

How WE DO

เราตอบรับข้อมูลเบื้องต้นจากลูกค้า หรือความต้องการใช้งานสินค้าจากลูกค้า ทุกกลุ่มด้วยความเต็มใจ และตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริง ก่อนนำเสนอสินค้าที่ตรงกับความต้องการ เพื่อการนำไปใช้งานที่เหมาะสมที่สุด พร้อมกับการให้ความรู้แก่ลูกค้าในสินค้านั้นๆเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องคุ้มค่า

ในหลายครั้งที่ลูกค้าไม่สามารถบอกได้ถึงความต้องการที่แท้จริงที่จะสามารถกำหนด Specification หรือ คุณลักษณะความต้องการเพื่อเลือกปั๊มได้ เราจะเป็นผู้ให้ข้อมูล สอบถาม วิเคราะห์ คำนวณ และเลือก Solution หรือให้คำตอบที่ตรงต่อความต้องการนั้นได้อย่างเหมาะสมก่อนจะเสนอราคาพร้อมแนบ Specification หรือ Catalogue ให้ลูกค้าได้พิจารณา ถึงราคา ระยะเวลา เงื่อนไขการชำระเงิน และข้อมูลทางเทคนิคต่างๆ ที่จะใช้ในการตัดสินใจ

สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากๆไม่ใช่แค่การขายสินค้า แต่สินค้าที่เราขายจะต้องมีราคาที่เหมาะสม เป็นสินค้าที่ดีและเป็นที่น่าเชื่อถือ การจัดส่งสินค้าด้วยความรวดเร็ว ความไว้วางใจในตัวบุคลากร และบริการด้วยความเป็นมิตร

Vision
Vision
เราจะเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับปั๊มน้ำและระบบสูบน้ำ ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจในลำดับต้น ๆ
Mission
Mission
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็ว ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าจนลูกค้าเกิดความเข้าใจในตัวสินค้า และซื้อสินค้าด้วยความเต็มใจ