• :

3. Preventive maintenance การบำรุงเชิงป้องกันไม่ให้ตัวปั๊มเสียหายโดยการทำความสะอาดเป็นระยะ การตรวจสอบอุปกรณ์ หรือ ชิ้นส่วนที่จะครบอายุการใช้งาน