Propumps Great Configured Co., LTD.

Propumps Great Configured Co., LTD.

Propumps Great Configured Co., LTD.

  • :

Propumps ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 ด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในระบบสูบน้ำและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน เรามุ่งเน้นไปที่การตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และยังให้คำแนะนำที่ถูกต้อง สมเหตุสมผลก่อนที่เราจะเสนอราคาอย่างยุติธรรมเพื่อขายปั๊มและอุปกรณ์คุณภาพสูงที่เชื่อถือได้